Kam pieder valsts jeb Valsts kā atskaites punkts Horoskopā - 1 Daļa . Jurisprudence un Vēsture.

Ar priekšzināšanām astroloģijā

Kam pieder valsts jeb Valsts kā atskaites punkts Horoskopā (Vēsture un Jurisprudence).

Kam pieder Valsts? Šis pēdējā laikā ir viens no populārākajiem jautājumiem, tādēļ jāsniedz atbilde uz šiem jautājumiem ņemot vērā Vēsturisko aspektu un Juridiskās nianses.

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus saistībā ar valsts institūtu kā tādu (tuvojas vēlēšanas) un būtiskām izmaiņām ģeopolitiskajā sfērā (Ukrainas un Irākas notikumi) tika pieņemts lēmums veikt dziļāku izpēti – Kas ir valsts un kādai tai jābūt! Līdz šim tika pieņemts, ka Valsts kā atskaites punkts cilvēka horoskopā.

Lai sāktu analīzi vispirms ir jānoskaidro kas ir valsts un kā tā ir definējama no Juridiskā un Vēsturiskā aspekta: Lai valsts tiktu uzskatītu par tiesību subjektu, pēt starptautiskās tiesību teorijas ir jābūt 3 pamat pazīmēm:

- Teritorija

- Iedzīvotāji

- Suverēnā vara

Tātad lai nodibinātu valsti ir jābūt iedzīvotājiem, kuriem pieder teritorija un viņiem jābūt spējīgiem pieņemt suverēnus (neatkarīgus) lēmumus par savu pašnoteikšanos.

( http://lv.wikipedia.org/wiki/Valsts )

Tātad tautas kopums no savau cilvēku vidus izveido institūtu, kas noteiks kā jāorganizē:

  • Sadzīve un koplietošanas infrstruktūras administrēšana;

  • Publiskā kārtība, kuru nosaka balstoties uz sabiedrības morāles un ētikas normām, par kopējo uzvedības normu neievērošanu atbild valts represīvās institūcijas, bet viņu rīcību izvērtē neatkarīga tiesa;

  • Militārā aizsardzība no ārējiem militāriem draudiem, kurā iekļaujas gan miltārtehniskais nodrošinājums (kompleks) kopā ar karotājiem gan ārpolitisko diplomātiju;

  • Sabiedrības izdzīvošanas modeļa zināšanu apkopojums un nodošana nākamajām paaudzēm (izglītība);

  • Ekonomika, naudas resursu emisija, valsts rezervju veidošana.

  • utt.

Visi valsts institūti darbojas sitemātiski, tiešā pakļautībā un pēc piramīdveida modeļa un uzpilda tikai tai uzdotos uzdevumus (kompetence). Latvijā šo sistēmu nosaka “Valsts pārvaldes iekārtas” likums (http://likumi.lv/doc.php?id=63545 ). Vienkāršāk sakot visu valsts iedzīvotāju vēlmju realizācija tiek ieviesta sistēmā un secīgi noteiktos termiņos.

Par jautājumu kam pieder Latvijas valsts?:

Satvermes 2 pants: "2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai."

(http://likumi.lv/doc.php?id=57980).

Pirmās valsts pārvaldes formas tika aprakstītas senajos traktātos, kas datējami 300 - 500 gadiem pirms mūsu ēras. Ir saglabājušās rakstiskās piezīmes Indiešu traktātā Arthashastra, kas apraksta valsts formēšanas pamatprincipus lai atvairītu Aleksandra lielā iebrukumu.

Aleksandrs lielais: http://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_Lielais

Arthashastra Krievijas versija: http://www.pac.by/dfiles/001110_909201_yakovchuk_14.pdf

Detalizētāk sadaļas ir sakārtoras sekojošā secībā:

1) Uzvedības noteikumi;

2) Uzraudzītāju pienākumi;

3) Tiesvedība;

4) Šķeršļu novēršana kopējam mērķim;

5) Smalko metožu pielietošana;

6) Valstiskuma pamati, un nodokļi;

7) Ārpolitika;

8) Nelaimes gadījumi valstī;

9) Militārais uzbrukums un aizsardzība;

10) Karadarbība;

11) Āreējā sadarbība;

12) Sadarbība ar stiprāko valsti;

13) Fortifikācijas māksla;

14) Slepeno instrumentu izmantošana;

15) Taktika;

Šie "spēles noteikumi" ir jāzin visiem, kas vēlas piedalīties "Lielājā spēlē" un Latvijas jaunajiem deokrātijas pārstāvjiem arī.

Piemērs: Valdis Dombrovskus uzrunājot Spānijas Kataloniju rīkojās nepareizi pret Veco Eiropas eliti. Šādas lietas nepiedod un rezultāts ir redzams - Eiropas Komisijas vicseprezidenta amatu (viens no sešiem ar ļoti mazu ietekmi realitātē).

Saskaņā ar šo mācību valsts vadītāju par atbisltošu nosaka sekojoši kritēriji:

- Teritorijas pieaugums vai zudums (Jāskatās tas cik daudz pieder vietējiem iedzīvotājiem, tai skaitā arī vietējai elitei);

- Iedzivotāju pieaugums un demogrāfija

- Iedzīvotāju labklājības pieaugums (Nodokļi, īpašums un to kā vēsturiskā griezumā cilvēki (dažādu profesiju pārstāvji) iegūst ekonomisko stabilitāti, Piemēram lai Skolotājs uzceltu māju 30 gadus atpakaļ vajadzēja krāt naudu 10 - 15 gadus tad tagad jāņem kredīts uz 40 - 50 gadiem);_

- Uzkrāto rezervju apjoms kam jāsastāda teju 1/3 no kopējā gada budžeta;

Valsts labklājības pamatā attiecībā uz pārvaldāmo teritoriju:

- Miers

- Darbs

Pasaulē veiksmīgākās ekonomikas ir tās kurās izsenis nav veiktas militārās darbības. Uz doto brīdi ir vairākas pasaules valstis, kas būvē savu valsts vadības sistēmu uz šādiem principiem, bet populārākās:

- ASV (iekļauj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus bez viņu pretenzijām uz vēsturisko teritoriju, indijāņu rezervāti it kā klāsteri) Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1886. gads (pilsoņu kara beigas)

- Apvienotā karaliste jeb Anglija – UK (spēcīgāka monarhija pasaulē). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja;

- Ķīna (Iekļaukj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus un pretenzijas uz vēsturisko teritoriju tiek dalītas ar vietu sadalījumu varā). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja.

- Krievija (Iekļaukj daudzu nacionalitāšu pārstāvjus un pretenzijas uz vēsturisko teritoriju tiek dalītas ar vietu sadalījumu varā - Federatīvā valsts pārvaldes sistēma, PSRS laikos bija "Družba narodav" ). Pēdējā militārās darbības teritorijā – 1941 gads – Otrais pasaules karš, uzvarētāja.

Valsts kā subjekts mirst ja:

- Valsts īpašnieki (tauta) pārstāj kontrolēt to, ko paši izveidoja;

- Pārstāj sekot tradīcijām, kas nodrošinaja valsts izaugsmi;

- Teritorijā zūd iespēja sasniegt sekojošus taisnīgumus - Juridisko (Tiesas) reliģisko (Kristietība, Islams utt.) un sociālo (iedzīvotāju un kaimiņu atbalsts vai mums zināmā sociālā atbildība par citiem sabiedrības locekļiem)

- Iedzīvotāji tiek aplikti ar pārlieku lieliem nodokļiem ilgstošā laika periodā. Ieteicamais nodokļu apjoms - 1/6 daļa jeb ap 16-17%

- Neveiksmīga valdnieka ārpolitikā stratēģija, kā rezultātā notika pakļaušana.

- utt

Astroloģiskā analīze no Vēdiskās astroloģijas viedokļa

Tātad ņemot vērā juridiskās nianses horoskopā noteiksim to, kā var rasties valsts:

Screen Shot 2013-06-03 at 4.34.17 PM.png

- Teritorija jeb nekustamais īpašums, ko apzīmējam ar 4to Bhavu (māju), kas pasaules horoskopā ir Karkata (Vēzis) un Karkatas bhavešs (pārvaldošā planēta) ir Chandra (mēness).

- Iedzīvotāji un arī viņus apzīmējam ar 4to Bhavu (māju), kas pasaules horoskopā ir Karkata (Vēzis) un Karkatas bhavešs (pārvaldošā planēta) ir Chandra (mēness). Teju visos senajos traktātos kuros māca valsts astroloģiju Chandra (mēness) tiek apzīmēts ar tautu, kas dzīvo konkrētajā teritorijā.

Tātad iedzīvotāji konkrētajā teritorijā izveido sitemātisku struktūru, kurā ietilpst arī paši iedzīvotāji bet sistēma kopumā pakļaujas iedzīvotāju vairākumam – suverēnā vara. Juridiskajā un vēsturiskajā sadaļā jau aprakstīju šīs varas pazīmes un sistemātiskuma mehānismu. Analizējot astroloģisko karti rodas divas izvēles ko mēs varam uzskatīt par suverenās varas mehānismu – 9tā bhava (māja) jeb Dhanu (Strēlnieks) vai 10tā bhava (māja) jeb Makara (Mežāzis). Lai analīze būtu precīzāka mums būs jāizmanto Lagna pratipaija analīzes sistēma, kas nozīmē, ka konkrēto bhavu ņemam par pirmo atskaites punktu un analizējam tās nozīmī ņemot par pamatu to kādēļ grahas (planētas) kādā bhavā atrodas Ucha (vislabāk) un kādēļ Neecha (vissliktāk), kā arī to kādēļ kādās Bhavās neviena no grahām (planētām) nav nedz Ucha nedz Neecha (pat vēl svarīgāk).

Detalizētāk iedziļinoties nonāku pie secinājuma, ka Valsts sistēma horoskopā jāanalizē no makara (lagnas mežāzis) kā atskaites punkts?

Tauta un teritorija 4tā Bhava (māja) jeb karkata. bet kas stāv pretī?

10 phava.

Latvijas un starptautiskie normatīvie akti nosaka, ka administratīvajā procesā vienā pusē atrodas Valsts aparāts otrā pusē iedzīvotājs un abi atrodas vienlīdzīgās pozīcijās, ja ir strīds par tiesību noregulējumu, tad visu izšķir Tiesa - 9tā phava.

Papildus tam, tiesa ir vienīgais kas šajos strīdos valstij var radīt zaudējumus tātad 10 tā bhavai 9tā bhava ir 12 tā no sevis.

Tiesai jābūt nodalītai no pārējā Valsts aparāta un šai sistēmai jābūt kā “drošinātājam” kas regulē attiecības starp abām pusēm, lai nedz no vienas un nedz no otras puses nesāktos patvaļa. Papildus tām jānorāda, ka tiesa Latvijas Satversmē ir izdalīta no pārējā valsts aparāta.

Ukrainā Valsts aparāts tiesu pakļāva sev (Tomošenko lieta) kā rezultātā Valsts sāka mirt (ieslēdza savu 12to phavu).

Attiecībā uz finansēm un valsti, tad arī šeit ir skaidrojums kādēļ Valsts nedrīgst "printēt naudu".

Finanses - Guru (Dhanu un Mina)

Valsts aparāts - Shani (Makara Kumha)

Tātad ja pieņemam, ka Valsts ir 10 Bhava tad Guru ir neecha Lagnā un ko tas nozīmē.

ja valsts sāks printēt naudu un ieliks to ekonomiskajā apritē (Meena - 3 bhava) tirdzniecībā, tad pie reizes viņi iespējs Dhanu (valsts 12 Bhavu).

Tādēļ Kala putushā pamatprincipos ir pateikts - Valsts nedrīkst printēt naudu, jo valsts nesaprot kad apstāties (Guru neecha).

Vēsture zin daudzus tādus piemērus - Francijas - Anglikas valūtu kari. Vācijas hiperinflācija, tagad Zimbuabve utt.

Valsti, kā 9to bhavu varēja skatīt tad kad iedzīvotāju mija maz un pastāvēja tādi veidojumi kā "Pildētvalstis". Ekonomikā tad bija cietā valūtas apmaiņa - sudrabs, zelts utt. Vēsturē mēs tādus zinam kā - Starta, Atēnas, Krēta utt. Tad kad pienāca jauns militārais drauds no Persijas, tad notika apvienošanās uz pilnīgi jauniem principiem. Protams šis karš meta izaicinājumu ekonomikai un mitārtehniskajam kompleksam.

Turpinājums sekos...

Archive
Search By Tags
Pēdējās ziņas
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square